Regulamin

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 14:00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 10:00.
 2. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go administratorowi Ośrodka celem dokonania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.
 3. Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesionym na jej potwierdzenie zadatkiem, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji, oraz uregulowaniem różnicy pomiędzy zadatkiem, a pobytem w terminie ustalonym z osobą rezerwującą.
 4. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego domku gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.
 5. Oddanie domku przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania domku do użytkowania.
 6. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 7. Nieuzgodnione pozostanie na terenie Ośrodka po godz.10:00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
 8. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 9. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.
 10. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania wypoczywający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 11. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Ośrodka, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.
 12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 13. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22:00 do 7:00 rano.
 14. Osoby zakłócające spokój oraz korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem Ośrodka mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 15. W obiekcie zabronione jest :
  * zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki
  * takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.
 16. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  * będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  * które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 17. Osoby niebędące klientami Ośrodka mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie za uprzednią zgodą administratora Ośrodka i w czasie przez niego ustalonym.
 18. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel Ośrodka. Parking jest niestrzeżony, a Ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.). Parking jest bezpłatny wyłącznie dla klientów Ośrodka podczas ich pobytu.
 19. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.
 20. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp.
 21. Rezygnacja:
  * w przypadku rezygnacji z usług w terminie poniżej 30 dni przed planowanym przyjazdem kwota płacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi
  * w przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia.
 22. Zabrania się:
  * korzystania w domkach z własnych urządzeń elektrycznych oraz butli gazowych
  * wynoszenia z domków przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (np. koce)
  * używania środków pirotechnicznych
  * palenia tytoniu w domkach.
 23. Wszelkie odpady należy umieszczań w kontenerze znajdującym się w wyznaczonym miejscu na terenie Ośrodka.
 24. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.